Postępowanie ofertowe nr 1/WRPO/2017

W związku z realizacją Projektu pn.

"Rozwój przedsiębiorstwa Galwano-Perfekt Joanna Leśniewska poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii"

na wsparcie, którego GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Spółka Jawna uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu), GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Spółka Jawna ogłasza postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn.:

"Dostawa technologii anodowania kompozytowego wraz z wdrożeniem"

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu technologii anodowania kompozytowego wraz z wdrożeniem do produkcji w jego zakładzie w Murowanej Goślinie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prawa do korzystania z technologii anodowania kompozytowego. Udzielenie prawa do korzystania z technologii anodowania kompozytowego nastąpić może na podstawie udzielonej przez oferenta licencji. Technologia do anodowania kompozytowego zapewnić musi znacznie korzystniejsze parametry techniczne powłok tlenkowych w porównaniu do klasycznych znormalizowanych rozwiązań anodowania typ I, II i III. Technologia pozwalać powinna na zmianę parametrów anodowania w zakresie kompozycji elektrolitu, sposobu prowadzenia elektrolizy oraz wymaganych peryferii do wdrożenia nowej technologii. Technologia kompozytowa ma za zadanie dokonać modyfikacji nanostruktury kapilarnej tlenku, aby osiągnąć unikalne dla powłok tlenkowych własności. Celem nadrzędnym jest uzyskanie lepszej odporności korozyjnej, większej twardości i odporności na ścieranie. Technologia winna być możliwa do implementacji w standardowym przebiegu technologicznym procesu anodowania i umożliwić dalsze barwienie metodą elektro lub chemiczną celem zapewnienia walorów dekoracyjnych.

Technologia winna być opatentowana lub objęta zgłoszeniem patentowym.

Technologia musi być zgodna z REACH.

Prawo do korzystania z technologii obejmować będzie stosowanie technologii w produkcji przez Zamawiającego przez okres 3 lat licząc od momentu jej uruchomienia z wykorzystaniem przedmiotowej technologii. Uruchomienie produkcji przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w grudniu 2017 r.

Do ogłoszenia dołączono Zapytanie ofertowe z dn. 30.03.2017 r.


GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Spółka Jawna informuje, że w związku z zauważonym błędem dokonał zmiany w punkcie "Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji" w kryterium nr 5. Prawidłowa nazwa kryterium nr 5 to "Zdolność wygładzenia powierzchni tlenku Parametr Ra baza 0,50 - 2 pkt". Dokonano stosownej zmiany w metodologii liczenia punktów. Obecne brzmienie:

"5. Zdolność wygładzenia powierzchni tlenku Parametr Ra baza 0,50 – 2 pkt max

a) Wygładzenie 0,50 – 0,40 – 0 pkt

b) Wygładzenie 0,39 – 0,20 – 1 pkt

c) Wygładzenie < Ra 0,19 – 2 pkt".

W związku z powyższą zmianą dokonano wydłużenia Terminu złożenia ofert do 13 kwietnia 2017 r.


GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Spółka Jawna, informuje, że w związku z postępowaniem ofertowym na wybór Dostawcy dla zadania pn. "Dostawa technologii anodowania kompozytowego wraz z wdrożeniem", ogłoszonym dn. 30 marca 2017 r., w terminie złożenia ofert tj. do dnia 13 kwietnia 2017 r., wypłynęły dwie oferty.

Oferty zostały złożone przez:

  • Fischer Oberflachentechnik GmbH (z siedzibą w Niemczech)
  • CompCote International Inc. (z siedzibą w USA)

GALWANO-PERFEKT Joanna Leśniewska Sp. Jawna informuje, że aktualnie trwa ocena złożonych ofert.


ROZSTRZYGNIĘTE

Fischer Oberflachentechnik GmbH

Wullener Feld 15a, D-58454 Witten

Cena: 74000,00 EUR

Galwano-Perfekt Sp. z o.o. Sp.k., ul. Mariacka 7, 61-012 Poznań woj. wielkopolskie, e-mail: biuro[at]galwano-perfekt.pl tel. +48 61 8780 885, fax +48 61 8307 916